Vacatures bestuur

Bestuursleden gezocht!

Het parochiebestuur is op zoek naar verschillende bestuursleden op vrijwillige basis.

Wij zijn een parochie die geloofwaardig en eerlijk wil zijn, een parochie van mensen. Een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt, een kerk van mensen die er voor elkaar zijn als het nodig is. Eenvoudig en nuchter. Ieder kan inbreng hebben en van iedereen wordt wat verwacht

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat organiseren en aanpakken is, die soepel met vrijwilligers kunnen omgaan en hen op een effectieve manier kunnen aansturen, die met moderne communicatiemiddelen kunnen omgaan, die affiniteit hebben met het Rooms Katholieke geloof en die zich uitgedaagd voelen deze kerk in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar gestalte te willen geven? Herkent u zich in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken!

Wat wij bieden is een inspirerende omgeving, een goed functionerend bestuurlijk team met drive en adequate professionele ondersteuning in een dynamische, plezierige omgeving. De ambities om de komende jaren inhoud te geven aan het nieuwe beleidsplan zijn groot en de uitdagingen zijn talrijk. Dat maakt het boeiend en leuk.

Ben jij een gedreven en stevige persoonlijkheid en wil je graag samenwerken? Ben je daarnaast betrokken bij de naaste medemens, beschik je over creativiteit en voldoende tijd om inhoud te kunnen geven aan deze uitdaging? Of weet je iemand die dat kan en graag zou doen? Neem dan contact op met onze vicevoorzitter: Astrid van der Valk (via vicevoozitterpb@parochie-augustinus.nl of via 06-20024214)

Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.

Mocht u beschikken over andere kwaliteiten maar geen bestuursfunctie ambiëren, meld u dan a.u.b. ook aan. Het parochiebestuur kan altijd ondersteuning gebruiken.

Voor meer informatie over het bestuur en de vacatures lees verder!

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur is er om de lokale parochiekernen te ondersteunen en om gezamenlijk richting te geven. Die lokale geloofsgemeenschappen (parochiekernen) zijn en blijven de kernen van onze organisatie. Voor velen zijn daar ook de aanspreekpunten voor onze parochie te vinden.

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:

 • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
 • Financiële zaken;
 • Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.
 • Het bestuur is ook de werkgever van ons personeel.
 • Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid.
 • Tenslotte vertegenwoordigt het bestuur de parochie richting het bisdom Rotterdam, maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesloten.

Het parochiebestuur komt maandelijks bij elkaar, meestal op de 3de woensdag van de maand.

 Aanbevelingen t.a.v. de samenstelling

Qua samenstelling van het bestuur zien we bij voorkeur een evenwichtige balans in:

 • man-vrouwverhoudingen,
 • leeftijdsopbouw,
 • diversiteit in cultureel- etnische achtergrond,
 • afkomstig uit verschillende kerklocaties.

 

Aftreedrooster parochiebestuur

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop op voordracht van het parochiebestuur. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar. Het rooster van aftreden is als volgt:

 Parochiebestuur                             Naam                                                   Aftreedrooster

Voorzitter                                         Pastoor Michel Hagen

Vicevoorzitter                                  Astrid van der Valk                         1 juni 2019 (2e termijn)

Secretaris                                         Vacature

Penningmeester                             Mike Emmerson                             1 juni 2019

Gebouwen                                       Chris Warmenhoven                     1 juni 2021 (1e termijn)

Begraafplaatsen                              Jan Konst                                         1 juni 2022 (1e termijn)

Personeel                                         Vacature

PR & Communicatie                       Vacature

Fondsenwerving                             Vacature

 

Vacatures

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden en heeft momenteel tevens 4 vacatures (Personeel, PR & Communicatie, Fondsenwerving en Secretaris). I.v.m. het eindigen van de 2e benoemingstermijn komt per 1 juni 2019 de vacature voor Vicevoorzitter erbij. Tevens zal per 1 juni 2019 Mike Emmerson zijn functie neerleggen i.v.m. persoonlijke omstandigheden en is er dan een vacature voor penningmeester. Daarmee komt het aantal vacatures op 6.

Het bestuur maakt zich zorgen om het aantal (structurele) vacatures en doet een beroep op parochianen ter invulling van de (opkomende) vacatures in het parochiebestuur.

Op grond van ervaring wordt een tijdsbesteding van minimaal 4 uur per week ingeschat.

Belangrijk is dat in het bestuur als geheel de verschillende kwaliteiten beschikbaar zijn. Ook kan het bestuur zich laten ondersteunen door een commissie die als een team werkt en waarin kwaliteit wordt verbreed en tijdsbelasting kan worden gebalanceerd.

Hieronder worden de huidige en opkomende vacatures beschreven.

 

Bestuurslid Secretaris

Wij zijn op zoek naar een secretaris voor ons parochiebestuur. De secretaris is de ‘spin in het web’ van het bestuur. De verbindende schakel tussen de portefeuilles van de bestuursleden en de (professionele) ondersteuning. Hij/zij vertegenwoordigt ambtshalve met de (vice)/voorzitter de parochie als rechtspersoon.

Taken:

De volgende werkgebieden behoren tot de verantwoordelijkheden van de secretaris:

 • voorbereiden van de vergaderingen van het Parochiebestuur en het Dagelijks bestuur (i.o.m. de vicevoorzitter en ondersteund door het centraal secretariaat)
 • verzorgen van de’ formele’ correspondentie
 • aansturing van het centraal secretariaat en bewaken van kwaliteit van centraal secretariaat
 • beleidsvoorstellen initiëren op het terrein van besturing en procedures

De secretaris laat zich bijstaan door het centraal secretariaat, die:

 • de notulen verzorgt.
 • de uitnodiging en agenda van de bestuursvergaderingen uitstuurt
 • alle bescheiden archiveert
 • de inkomende en uitgaande post verzorgt
 • de archivering van alle bestuursstukken en correspondentie verzorgt

 

Profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die

 • zich betrokken voelt bij onze parochie
 • beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
 • over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring beschikt en het pastorale beleid van de parochie meedraagt
 • in staat is de medewerk(st)ers (professioneel en vrijwillig) van het centrale parochiesecretariaat en de eventuele lokale secretariaten aan te sturen.
 • in staat is de correspondentie van het bestuur van de parochie te beheren en uit te voeren
 • in staat is de vergaderingen van het bestuur in de voorbereiding en de uitvoering te ondersteunen
 • in staat is mede de beleidscyclus te bewaken

 

Bestuurslid Personeel

We zijn op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille Personeel. De parochie heeft een werkgeversrol te vervullen voor de ca. personeelsleden op de loonlijst t.w. de leden van het pastoraal team, interieurverzorgsters, kosters/beheerders, musici en administratief en secretarieel personeel. De salarisadministratie is uitbesteed, maar moet wel worden aangestuurd door het bestuurslid Personeel. Daarnaast worden er diverse kerkmusici en andere mensen ingehuurd o.b.v. een overeenkomst van opdracht of een vrijwilligersovereenkomst.

Taken

 • het beheer van het beleidsarchief en personeelsdossiers (met ondersteuning van het centraal secretariaat)
 • beleidsvoorstellen initiëren op het terrein van besturing en procedures
 • aansturen salarisadministratie (met ondersteuning van een vrijwilliger die de controles uitvoert)
 • het houden van functioneringsgesprekken met personeelsleden
 • personele zaken (pensioen, verzekeringen, ziekte, vakantie, UWV, arbeidsvoorwaarden, VOG)
 • beheer proces bisschoppelijke machtigingen voor kerkmusici e.d.

     

Profiel van bestuurslid Personeel

Van de portefeuillehouder Personeel wordt verwacht dat hij/zij:

 • over bestuurlijke kwaliteiten beschikt en het pastorale (vrijwilligers)beleid van de parochie mee draagt
 • op de hoogte is/blijft van wettelijke en bisdommelijke rechtspositionele regelingen
 • inspirerend kan zijn voor personeelsleden en kan (samen)werken in een vrijwilligersorganisatie
 • accuraat is in de uitvoering en zorg draagt voor naleving van het privacy beleid en wetgeving
 • uitstekende sociale vaardigheden heeft

 

Bestuurslid PR & Communicatie

We zijn op zoek naar een bestuurslid PR & Communicatie.

Het is verstandig tijdig en op heldere wijze de parochianen, andere mensen en instanties die zich verbonden voelen bij de parochie en het karakter van de parochie kennis te laten nemen van het beleid en de activiteiten in de parochie. Daarnaast is een blijvend met elkaar in verbinding zijn van wezenlijk belang. De bestaande communicatiemiddelen, parochieblad De Augustinus, Facebook en de website kunnen daarin een rol blijven vervullen, maar het vraagt wel alles goed op elkaar af te stemmen.

Taken

 • Een communicatiebeleidsplan opstellen en uitvoeren, waarin ook aandacht wordt gegeven aan gebruik van de moderne media
 • Stimuleert en initieert persberichtgeving over de parochie
 • Taak hoofdredacteur parochieblad:
 • eindverantwoordelijkheid voor productie en inhoud van het parochieblad en organisatie van de redactionele pagina’s en zorgen voor goede werksfeer bij alle redacteuren.
 • zorgt voor voldoende redactieleden in overleg met het parochiebestuur
 • zorgt voor correspondenten vanuit elke parochiekern in overleg met de beheercommissies
 • bewaakt steeds positieve toon in het blad.
 • Taak eindredacteur parochieblad:
 • zorgt dat alle artikelen passend zijn op de betreffende pagina, in goed Nederlands en goed en positief van toon.

 

Profiel Portefeuillehouder Communicatie

Van de portefeuillehouder Communicatie wordt verwacht dat hij/zij:

 • het pastorale beleid van de parochie op begrijpelijke wijze kan communiceren en uitdragen
 • aantoonbaar deskundig is op het gebied van P.R. & Communicatie
 • deskundig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.
 • beleidsmatig kan denken en een communicatieplan te behoeve van de parochie kan ontwikkelen
 • kan samenwerken met anderen in samenspel met de voorzitter en vicevoorzitter de woordvoering kan leiden en behartigen

 

Bestuurslid Fondsenwerving

Op bestuurlijk niveau in de kerk wordt landelijk al geruime tijd aandacht geschonken aan de financiële positie van alle parochies. De opbrengsten uit de verschillende geldbronnen vertonen een dalende tendens. Tegelijkertijd blijkt het mogelijk om met gerichte acties de inkomsten op peil te houden of te vergroten. Vandaar dat de economen van de bisdommen de wens hebben geformuleerd om structureel meer aandacht aan fondsenwerving te besteden. De eerste aanzet in het bisdom Rotterdam is reeds gegeven in de vorm van “Kerkbalansconsulenten”. Aanvullend vragen zij en wij aandacht voor het structureel versterken van het parochiebestuur met de functie van bestuurslid Fondsenwerving.

De parochiebesturen vervullen een veelheid aan taken. Daarbij is tot op heden vrijwel nergens de taak van “fondsenwerving” structureel ingevuld. In de praktijk wordt deze taak vaak door de penningmeester vervuld, voor zover hij/zij daar tijd voor heeft. Gezien het belang en de veelheid aan taken is het wenselijk hiervoor een extra bestuurslid met deze portefeuille in te ruimen. Hierna is aangegeven wat het profiel van een dergelijk bestuurslid zou zijn.

 Taken

 • Het (bestuurlijk) vorm en inhoud geven aan alle relevante activiteiten die te maken hebben met fondsenwerving;
 • Het inventariseren van alle relevante bronnen en activiteiten ten behoeve van fondsenwerving;
 • Het actief uitvoeren en/of begeleiden van de actie Kerkbalans;
 • Het samen met andere bestuursleden zorgen voor een optimale basisadministratie ten behoeve van de werving (de systemen voor “leden”, “financiën” en “kerkbalans”);
 • Het organiseren van activiteiten in de breedste zin van het woord ten behoeve van fondsenwerving;
 • Actieve inbreng in het parochiebestuur en het structureel onderhouden van contact met de penningmeester van het parochiebestuur;
 • Het binnen de parochie op structurele basis door het jaar aandacht vragen voor de fondsenwerving;
 • Begeleiden van groepen/commissies die zich (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) bezighouden met fondsenwerving;
 • Het onderhouden van contacten bij het bisdom en het bijwonen van bijeenkomsten die in het kader van fondsenwerving worden georganiseerd.

     

Profiel bestuurslid Fondsenwerving

Van het bestuurslid Fondsenwerving wordt verwacht dat hij/zij:

 • Bestuurlijke ervaring heeft
 • Kennis van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap heeft
 • Kennis van financiën in brede zin heeft
 • Kennis van automatisering/computers heeft
 • In staat is tot het makkelijk leggen van relevante contacten
 • Wervende en enthousiaste persoonlijkheid is

Een oriënterend gesprek met een deskundige op het gebied van fondsenwerving behoort tot de mogelijkheden.

 

Bestuurslid Vicevoorzitter

We zijn op zoek naar een vicevoorzitter. Per 1 juni 2019 vertrekt de huidige vicevoorzitter i.v.m. beëindiging van de 2e benoemingstermijn. Het lijkt nog ver weg, maar voor het inwerken en een zorgvuldige dossier overdracht, zouden we graag een beoogd kandidaat al willen vinden om alvast voortijdig mee te lopen met het bestuur.

Taken:

De vicevoorzitter vertegenwoordigt ambtshalve met secretaris de parochie als rechtspersoon. De vicevoorzitter werkt hierbij nauw samen met de voorzitter/moderator. De vicevoorzitter heeft de zakelijke leiding van de vergaderingen van het bestuur en fungeert als vergadervoorzitter.

Hij/zij zorgt voor de goede gang van de meningsvorming, discussie en besluitvorming tijdens de vergaderingen en zorgt, samen met de secretaris, dat agenda’s goed zijn voorbereid. Ook het in de gaten houden welke status een bespreking van een onderwerp heeft en zorgen voor duidelijke afspraken hoe de uitvoering en communicatie van besluiten wordt geregeld, hoort hierbij.

De vicevoorzitter representeert het parochiebestuur binnen en buiten de parochie, in overleg met de moderator. Deze representatietaak houdt o.m. in het spreken namens het parochiebestuur bij gelegenheden van jubilea, afscheid, onderscheiding van mensen binnen de parochie.

 

De vicevoorzitter heeft verder als belangrijke bestuurlijke taak:

 • Bewaking cohesie in het bestuur
 • Verbindende factor tussen alle gremia en weten wat er speelt
 • Zorgen voor een goed contact en adequate informatie-uitwisseling tussen bestuur en pastoraal team
 • Aandacht hebben voor de hoofdlijnen en richting van het vastgestelde beleid
 • De vicevoorzitter initieert verdere beleidsontwikkeling

 

Profiel bestuurslid Vicevoorzitter

Alle taken overziend, zou bij voorkeur moeten worden uitgekeken naar een betrokken parochiaan (m/v), met een wervende en enthousiaste persoonlijkheid, die:

 • Een ervaren bestuurder is met aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • De parochie kan representeren
 • in staat is het pastorale beleid van de parochie te onderschrijven en uit te dragen
 • Samenbindend vermogen heeft
 • Een teamspeler is en anderen kan stimuleren en inspireren om taken op zich te nemen
 • Zich kan verplaatsen in de belevingswereld van vrijwilligers
 • Uitstekende sociale vaardigheden heeft
 • Onomstreden is in de parochie
 • Voldoet aan de kerkrechtelijke vereisten
 • Enthousiasme voor een mooie toekomst van katholiek Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar kan genereren!

 

Bestuurslid Penningmeester

Per 1 juni 2019 zal Mike Emmerson zijn functie neerleggen i.v.m. persoonlijke omstandigheden en is er dan een vacature voor penningmeester. De penningmeester van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële beleid, beheert de financiën en stelt de begroting op. Elk van de 6 parochiekernen in onze parochie heeft een eigen beheerder financiën voor de eigen lokale zaken. Deze werken nauw samen met de penningmeester van het parochiebestuur welke consolideert, controleert en de beleidslijnen uitzet. De boekhouding vindt plaats door een professioneel administratiekantoor.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is deze functie van penningmeester geen “saaie” functie. Onze parochie is volop in beweging, op weg naar de toekomst, en dat betekent dat er ook op financieel gebied het nodige te doen is en zal blijven. Wij werken als parochiebestuur intensief samen. Elk lid heeft zijn eigen aandachtsgebied, maar we zijn en voelen ons samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze mooie parochie. De penningmeester staat er dus niet alleen voor!

Taken

 • Het (bestuurlijk) vorm en inhoud geven aan alle relevante activiteiten die te maken hebben met financiën;
 • Het opstellen/consolideren van de jaarlijkse begroting i.s.m. de beheerders financiën;
 • Het opstellen/consolideren van de jaarrekening i.s.m. de beheerders financiën en het administratiekantoor;
 • Het tijdige indienen van de begroting en jaarrekening bij het bisdom en het verkrijgen van goedkeuring
 • Het samen met andere bestuursleden zorgen voor een optimale basisadministratie ten behoeve van de werving (de systemen voor “leden”, “financiën” en “kerkbalans”);
 • Het opstellen en toezichthouden op de beleggingsbeleid/-statuut/-richtlijn:
 • Als voorzitter van de beleggingsadviescommissie (BAC) zorgen voor overleg met de vermogensbeheerder en de BAC ter toetsing van het uit te voeren/ uitgevoerde beleid conform de beleggingsrichtlijn.
 • Het zorgdragen voor het financieel beleid en uitvoering binnen de afgesproken budgettaire kaders;
 • Begeleiden van groepen/commissies die zich (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) bezighouden met financiën;
 • Het onderhouden van contacten bij het bisdom en het bijwonen van bijeenkomsten die in het kader van financiën worden georganiseerd (vicariaatsbijeenkomsten).

 

Profiel bestuurslid penningmeester

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

 • Bestuurlijke ervaring heeft
 • Kennis van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap heeft
 • Ervaring als financiële professional in brede zin heeft
 • Aantoonbare relevante expertise op het gebied van vermogensbeheer en beleggingen
 • Kennis van automatisering/computers heeft
 • Goede communicatieve vaardigheden bezit en vertrouwen uitstraalt: ervaring met onderhouden van relaties met bijvoorbeeld banken/ financiële institutionele bedrijven/ verzekeringsbedrijven/ pensioenfondsen/ toezichthouders.
 • Integer en objectief is

 

Zoek contact!

Heb je interesse en voel je wat om je in te zetten voor de parochie?

Neem dan contact op met Pastoor Michel Hagen, mpjhagen@interkerk.nl of via het secretariaat 06-10756565

Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.